O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Działalność projektowa: 

 • kompleksowe projekty nowych obiektów i modernizacji istniejących z projektami technologii w branży przemysły młynarskiego, chemii gospodarczej, oświaty, służby zdrowia, hotelarstwa, bankowości itp. oraz zaopatrzenia w wodę i jej uzdatnianie,
 • projektowanie średniej wielkości obiektów inżynierskich jak parkingi, drogi, dojazdy, ściany oporowe, przepusty, fundamenty pod budynki i maszyny itp., 
 • projekty remontów obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej a w szczególności dachów, zaplecz socjalno-administracyjnych, stołówek, basenów itp.; projekty ociepleń, wymiany stolarki i renowacji elewacji,
 • projekty remontów branżowych 
 • remonty kotłowni (z wymianą kotłów stałocieplnych na gazowe lub olejowe), wymiana instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznych, 
 • inwentaryzacje architektoniczne i konstrukcyjne, 
 • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w tym weryfikacja kosztorysów istniejących, 
 • opracowania specyfikcji technicznych wykonania i odbioru robót, 
 • nadzory autorskie.

Działalność ekspercka:

 • ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych w stanach awaryjnych i po katastrofach budowlanych – zatrudniamy rzeczoznawców z uprawnieniami oraz współpracujemy z konsultantami na Politechnice Wrocławskiej, co pozwala nam rozwiązywać wszystkie zagadnienia techniczne z zakresu budownictwa lądowego,
 • ekspertyzy mykologiczno-budowlane dotyczące w szczególności więźby dachowej, ścian i innych elementów budynków – posiadamy duże doświadczenie w zakresie dezynfekcji, odgrzybiania i renowacji budynków uszkodzonych w wyniku powodzi, 
 • ekspertyzy okresowe wymagane przez prawo, np. okresowe badania kominów stalowych, 
 • szczegółowe wytyczne zabezpieczeń i usuwania skutków awarii, 
 • ekspertyzy techniczno – ekonomiczne związane z rozliczeniami robót budowlanych.

Działalność doradcza: 

 • okresowe kontrole stanu technicznej sprawności (coroczne) i wartości użytkowej obiektów budowlanych (pięcioletnie), zakładanie książek obiektów budowlanych, 
 • budowlane nadzory inwestorskie i autorskie, 
 • doradztwo formalno-prawne w zakresie projektowania 
 • realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, weryfikacja wyceny prac projektowych i robót budowlanych,
 • pośredniczenie w uzyskaniu warunków zabudowy terenu, pozwolenia na budowę, opinii i uzgodnień specjalistycznych ( p.poż., bhp, sanepid itp.), 
 • opinie techniczno-prawno-ekonomiczne w zakresie robót budowlanych dla potrzeb Izb Skarbowych, Urzędów Gminnych itp. 
 • autoryzacja – przystosowanie projektów wykonanych za granicą (w języku angielskim i niemieckim) do polskich norm i prawa budowlanego, uzyskanie odpowiednich uzgodnień i pozwoleń w urzędach polskich,
 • - pomoc w przygotowaniu umów o wykonanie prac projektowych i budowlanych.

Działalność konsultingowa: 

 • konsulting związany z realizacją inwestycji budowlanych.

Ponadto podejmujemy się obowiązków inwestorstwa zastępczego i pełnimy funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych